Minireningsverk

Ett minireningsverk, eller små avloppsreningsverk, används för att behandla och rena avloppsvatten från hushåll eller små samhällen. Det finns några vanliga problem som kan uppstå i dessa system. Här är några exempel:

- Dålig funktion?

- Luktar illa?

- Slammar igen?

- Skummar?

- Fett/ fettklumpar?

- Överbelastning

- Underdimensionerat

Problem i minireningsverket kan beror det på lite olika saker men ett vanligt problem är att du får slam eller fettflykt från slamavskiljaren på grund av att det produceras ett avloppsvatten som inte stämmer med den avloppsvattenschablon "snitt" som avloppssystemet är byggt för.

Slam eller fettflykt

Vid slam eller fettflykt betyder det att storleken på slamavskiljaren är oftast för liten även om storleken på slamavskiljaren följer rekommendationerna. Avloppsvattnet som du producerar behöver mer tid för att separera slam och fett i slamavskiljaren följd problem är att infiltrationer sätterigen eller att reningsverk slutar att fungera.

Vid skumproblem beror det på att det är för mycket fettmolekyler i avloppsvattnet. Fettflykt från slamavskiljare har skett. Det bör man kunna se med ögat att det finns fett eller fettklumpar i minireningsverket.

Fett i avloppsvattnet

Ett problem med för fett avloppsvatten är att flockningsmedlet, för att fånga upp fosfor inte fungerar så bra. Fett avloppsvatten och kemiskt flockningsmedel funkar inte bra ihop. Kalksäckar kan få problemet att fettet gör att säcken kan slammar igen. Det blir en "fetthinna" som gör att avloppsvattnet inte rinner igenom säcken som det är tänkt. 

Det finns då egentligen bara två sätt att lösa problemet.

- Installera en större slamavskiljare ( främst aktuellt när en ny slamavskiljare byggs)

-  Öka nedbrytningshastigheten i slamavskiljaren av det organiska materialet med hjälp av bakterier, som skall ge ett renare avloppsvatten ut ur slamavskiljare

Överbelastning: Om minireningsverket inte är dimensionerat för den mängd avloppsvatten som det får hantera, kan det bli överbelastat. Det kan leda till ineffektiv rening och öka risken för att orenat avloppsvatten släpps ut.

Underdimensionering: Om systemet är för litet för det aktuella behovet kan det också leda till ineffektivitet och otillräcklig rening. Det är viktigt att rätt dimensionera minireningsverket baserat på det förväntade flödet och belastningen.

OxyG Drain är till för att hjälpa till i avloppsystem som har överbelastningsproblem eller är underdimensionerade där slam eller fettflykt är ett problem.

Svavelväte 

Svavelväte  (H2S) är en giftig gas och är det som gör att det luktar "avlopp" 

Svavelväte är också en väldigt korrosiv gas vilket gör att metall,  betong och elektronik fräts sönder

Svavelväte uppkommer i anaerob nedbrytningsprocess (syrefattig), genom att använda OxyG DRAIN blir det en aerob process (syrerik)  och luktproblemen ska försvinna.

Hur kan tillsättning av bakterier hjälpa avloppssystemet?

Genom att tillsätta OxyG DRAIN i avloppsystemet kan du styra den biologiska processen genom att tillsätta utvalda naturliga bakterier,  få till en snabb och effektiv bakterieflora som snabbt bryter ner slam och fett vilket oftast stör ut ditt reningsverk.

Dålig lukt försvinner oftast på några dagar beroende på hur mycket slam och fett det finns i systemet.

Slam, fett och toalettpapper kommer brytas ner i slamavskiljaren och försvinna till luften i form av koldioxid. Resterna omvandlas till vatten. Detta är en naturlag, en Aerob nedbrytningsprocess 

Skumproblemen  kommer försvinna när fettet i avloppsvattnet försvinner. Detta genom att bakterier bryter ner fettet i avloppsvattnet.

För bästa resultat, Dosera OxyG Drain på kvällen/natten när vattenflödet är reducerat till ett minimum. Applicera direkt på diskbänksavlopp, golvbrunnar, toalett eller direkt i reningsverkets inlopp.

Dosering:  4 mått/vuxen/månad

Denna process kommer ta 1-3 månader beroende på hur mycket Slam och fett det är när du börjar doseringen.

1:a månaden kommer du inte märka någon direkt skillnad förutom att lukten försvinner.

Vid  frågor kring produkten, ring eller maila oss på OxyG 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.