Gödsel

Biologisk produkt utformad för att förbättra nedbrytningen i all typ av stallgödsel minimera eller ta bort lukt vid hantering av all typ av stallgödsel.

OxyG:s mål är att minskad omrörningstid ska betala kostnaden för bakterierna. 

Fungerar utmärkt till: 

  • Flytgödselbrunnar.

  • Självflytutgödsling, Svämutgödsling

  • Kletgödsel

  • Urinbrunnar

  • Ströbäddar

  • Pumpbrunnar

  • Bakterierna är Krav godkända och får användas som tillsatsmedel i ekologisk         gödsel

  • Luktreduktion 80% eller mer

  • Ger lättpumpad gödsel

  • Billigare omrörningskostnad

Luktreduktion vid spridning: Redan efter 2-3 veckor efter doseringens börjar man få effekt på luktreduktionen vid spridning i fält.

Självflytsutgödsling: Har man har problem med stopp eller att självflytsystemet flyter trögt och behöver extra vatten för att fungera. Då är OxyG´s bakterier ett alternativ och kommer att bryta ner gödseln, samtidigt blir gödseln mer blöt och lättflytande i ett självflytssystem, 

Flytgödselbrunnar: Bakterierna bryter ner gödseln i flytgödselbrunnen och gör gödseln mer lättflytande och minskar svämtäcket. Du får ett svämtäcke som är ca 30 cm men som är blött och lätt att röra upp.

De som kör ut bakteriebehandlad flytgödsel kommer att märka att det går mycket lättare att hanterar gödseln då det är lättare röra upp brunnen, lättare att pumpa, mindre stopp i fördelaren till ramp, lättare att sprida 

Kletgödsel: Bakterierna gör inte kletgödslen blötare men hjälper till med komposteringsprocessen, och lukten reduceras vid spridning.

Pumpbrunn: Genom att dosera bakterier i stallet kommer gödseln att vara mer vattning velket gör att gödseln pumpas lättare.

Urinbrunn: Tar bort/ kraftigt minskar ammoniak och svavelväte lukten

Hästgödesl container: Förbättrar komposteringsprocessen i containern, förlänger tömningsintervallen, max 4 hästar/ container

OxyG´s Mål är att minskad omrörningstid ska betala bakteriekostanden. Resten få man på köpet.


Oxyg's högkoncentrerande bakteriemix av aeroba bakterier gör gödseln mer lättflytande, kraftigt reducerar lukt i stall i all typ av gödsel och förbättrar ekonomin som finns runt gödselhantering 

Genom att tillsätta 8 olika Bacillusbakterier i gödseln, så ändrar bakterierna den mikrobiella processen i nedbrytningen vilket resulterar i stegvis reduktion av lukt genom bakteriernas enzymer neutraliserar lukten. Halm, gräs och sågspån bryts ner och gör flytgödslen mer vattnig och lättpumpad. I nedbrytningsprocenssen så skall lukten minska med 80% eller mer.

Med bakterier blir gödseln lite som en biogasgödsel, bakterierna hjälper till med är att göra näringsämnena i gödseln mer lättillgänglig att bli snabbare upptagbart för växten och där med mindre näringsförluster. 

Enzymerna från bakterierna som används vid nedbrytning av halm, gräs och sågspån i Gödselbrunnen reagerar med vatten så bildas extra Ammoniumkväven och nitratkväve, allt enligt Kvävecykeln.

Temperaturen i gödseln är viktigt för bakteriernas aktivitet. Vid och under 5 grader Celsius i vattnet i gödselbrunn så avstannar den mikrobiella aktiviteten upp avsevärt. Därför är det viktigt att doseringen sker via stallets gödselränna.

Bacillus bakterier kan vara tillväxtstimulerande för växter.

Det innebär att mikroorganismer som tillförs växten eller rhizosfären stimulerar naturliga processer som förbättrar upptag och utnyttjande av näring, förbättrar abiotisk stresstolerans samt förbättrar grödans kvalitet. 

Googla sökordet: Bacillus growth stimulator,  läs de vetenskapliga artiklarna.

Bakterier inom växtodling är på frammarsch och ni kommer att se mycket hända inom detta ämne.

SLU har också jobbat mycket med bakterier och tillväxtstimulering. Professor Johan Meijer är ett stort namn inom området. Googla gärna på Johans Meijers vetenskapliga artiklar och vad slu har gjort i ämnet.

Hushållningssällskapet har Zahra Omer  på Uppsalakontoret  som kan svara på era frågor i ämnet.

Förenklat går det ut på att få "rätt bakterie" som biofilm till växtens rotsystem, Gruppen Bacillus bakterier är en sådan grupp bakterier som lantbruksuniversitet världen över tittar på.

När fröet gror i marken så kommer någon bakterier som finns runt fröet att troligtvis bli en del av biofilm till växten, det är här vi har en chans att påverka genom att gynna vissa bakterier. Därför är det billigt att låta bacillus bakterier förkultiveras i gödsel, så att de blir många fler. Det gör att vid spridning  får man mer bakterier per m2, som gör att du har större chans att få rätt bakterier som biofilm.

Förenklat går det ut på att få rätt bakterier på rotsystemet som hjälper växten att ta upp näring. Bacillus bakterier kan hjälpa växten på många olika sätt,  Bacillus bakterien bildar bland annat aminosyror som kan stimulera hormonbalansen i växten så att växten tillverkar ett bättre rotsystem.

Ett större rotsystem gör att växten tar upp näringen bättre, större planta, mer skörd, klarar torka bättre mm

Om ni inte använder Bacillus bakterier i gödseln så går det även att köpa dessa aminosyror som bakterierna producerar i en dyrare flytande form på dunk. Det kallas BIOSTIMULERING hos de som säljer mineralgödsel. Vanligt utanför Sveriges gränser, inte så vanligt i Sverige. Aminosyrorna blandas i sprutan med kem  eller blandas med mineralgödsel. 

 Dosering räknas på årsmängden gödsel.   Grund dosering Normal gödsel är 1kg per 1000m3 Öka dosen 50% vid tjock gödsel.


Enkel dosering direkt i gödselrännan. JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.