Gödselbrunn

Bakterier som tillsatsmedel i gödselbrunn.

Fördelar:

- En mer lättflytande gödsel

- Lättare att röra upp gödselbrunnen

- Brunnen håller sig längre upprörd

- Lättare att pumpa gödsel till tunna

- Du skall kunna köra några m3 mer gödsel i timmen med tunnan, då gödseln flyter lättare i slangarna och mindre stopp i tunna och slangar 

Oxyg's högkoncentrerande bakteriemix av aeroba bakterier gör gödseln mer lättflytande, kraftigt reducerar lukt i stall i all typ av gödsel och förbättrar ekonomin som finns runt gödselhantering 

Genom att tillsätta 8 olika Bacillusbakterier i gödseln, så ändrar bakterierna den mikrobiella processen i nedbrytningen vilket resulterar i stegvis reduktion av lukt genom bakteriernas enzymer neutraliserar lukten. Halm, gräs och sågspån bryts ner och gör flytgödseln mer vattnig och lättpumpad. I nedbrytningsprocessen så skall lukten minska med 80% eller mer.

Med bakterier blir gödseln lite som en biogasgödsel, bakterierna hjälper till med är att göra näringsämnena i gödseln mer lättillgänglig att bli snabbare upptagbart för växten och där med mindre närningsförluster. 

Bakterierna kan också vara tillväxtstimulerande om mikroorganismerna blir biofilmen på rötterna som förbättrar upptag och utnyttjande av näring, förbättrar abiotiska stresstolerans, samt förbättrar grödans kvalitet. Går under begreppet biostimulering

Enzymerna från bakterierna som används vid nedbrytning av ham, gräs och sågspån i Gödselbrunnen reagerar med vatten så bildas extra Ammoniumkväve och nitratkväve, allt enligt Kvävecykeln.

Temperaturen i gödseln är viktigt för bakteriernas aktivitet. Vid och under 5 grader Celsius i vattnet i gödselbrunn så avstannar den mikrobiella aktiviteten upp avsevärt. Därför är det viktigt att doseringen sker via stallets gödselränna.

Dosering

Dosering räknas på årsmängden gödsel.

Grunddosering Normal gödsel är 1kg per 1000m3 

 Öka dosen 50% vid tjock gödsel.

Biostimulanter som innehåller bakterier, såsom Bacillus spp., används i gödsel av olika skäl, främst för att förstärka de biologiska processerna som är involverade i nedbrytning av avfall och omvandling av näringsämnen. Här är flera skäl till varför bakteriebiostimulanter, särskilt de som innehåller Bacillus-stammar, kan användas i gödselhantering:

Snabbare Nedbrytning:

Bacillus-bakterier är kända för sin förmåga att bryta ned komplexa organiska föreningar. Att tillsätta biostimulanter med Bacillus-stammar till gödsel kan påskynda nedbrytningen av organiskt material och underlätta nedbrytningen av komplexa molekyler till enklare former.

Reducerad Lukt:

Gödsel kan avge obehagliga lukter på grund av närvaron av olika föreningar. Bacillus-biostimulanter kan bidra till att minska dessa lukter genom att främja nedbrytningen av organiska material som är ansvariga för illaluktande dofter.

Näringscykling:

Bacillus-bakterier spelar en roll i näringscirkulation genom att omvandla organiska näringsämnen i gödsel till former som är mer lättillgängliga för växter. Detta kan förbättra gödselns näringsinnehåll och öka dess värde som gödselmedel.

Bekämpning av Patogener:

Vissa Bacillus-stammar har visat sig ha antagonistiska effekter mot vissa patogener. Att inkludera dessa bakterier i gödsel kan hjälpa till att undertrycka tillväxten av skadliga mikroorganismer och minska risken för sjukdomsöverföring.

Förbättrad Mikrobiell Mångfald:

Att introducera Bacillus-bakterier i gödsel kan bidra till den övergripande mikrobiella mångfalden i avfallet. En varierad mikrobial gemenskap är ofta mer motståndskraftig och bättre rustad att hantera förändringar i miljöförhållanden.

Förbättrad Slamnedbrytning:

Bacillus-biostimulanter kan förbättra nedbrytningen av slam i gödsellaguner. Slam är en biprodukt av sedimentationsprocessen i lagunerna, och att främja dess nedbrytning hjälper till att bibehålla lagunkapacitet och effektivitet.

Anpassningsförmåga till Hårda Förhållanden:

Bacillus-bakterier är kända för sin förmåga att trivas i olika miljöförhållanden. Denna anpassningsförmåga gör dem lämpliga för användning i gödselhanteringssystem som kan uppleva fluktuationer i temperatur, pH och andra faktorer.

Minskat Utsläpp av Metan:

Vissa Bacillus-stammar har studerats för sin potential att minska metanutsläpp från anaeroba miljöer, såsom gödsellaguner. Detta överensstämmer med ansträngningarna att minska växthusgasutsläpp inom jordbruket.

Biologisk Nedbrytning av Organiska Föroreningar:

Bacillus-bakterier är kända för sin kapacitet att bryta ned olika organiska föroreningar. Att introducera dessa bakterier i gödsel kan bidra till nedbrytningen av specifika organiska föreningar och förbättra den övergripande kvaliteten på avfallet.

Det är viktigt att notera att effektiviteten hos Bacillus-biostimulanter i gödselhantering kan bero på olika faktorer, inklusive de specifika stammarna som används, appliceringsmetoder och miljöförhållanden.
JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.