Biltvätt

CarWash 

Oljenedrytande bakterier som kraftigt reducerar olja och petroleumprodukter i vattnet. 

Tar bort dålig lukt i spolränna och recikulationsvatten.

(Gör så att en nytvättad bil inte luktar skunk efter tvättning)

Användingsområde:

Biltvättar, Oljeavskiljare, Spolrännor, Slamavskiljare

- Tar bort dålig lukt i recirkulationsvatten, oljeavskiljare, spolränna

- Kraftigt reducerar slam

- Kraftigt reducerar olja

- Reduktion av oljeindex

- Luktfritt tvättvatten

- Sänker BOD/COD värdet

-Förbättrar BOD/COD kvoten.

I en aerob (syre) nedbrytningsprocess, bryter bakterier ner olja, slam, organiskt material till koldioxid+ vatten, det är så den biologiska processen reducerar olja och slam i avloppsystemet samtidigt som dålig lukt som är vanligt i och runt en oljeavskiljare genom att vi har en aerob process i oljeavskiljaren. En aerob nedbrytningsprocess kan inte skapa dålig lukt. 

Svavelväte 

Svavelväte  (H2S) är en giftig gas och är det som gör att det luktar "avlopp" 

Svavelväte är också en väldigt korrosiv gas vilket gör att metall  betong och elektronik fräts sönder

Svavelväte uppkommer i anaerob nedbrytningsprocess (syrefattig), genom att använda OxyG CARWASH blir det en aerob process (syrerik) 

Dosering sker i spolränna eller slamavskiljare

Total volym upp rill 15 m3 400gram/ vecka

Total volym 15-20 m3 600 gram/ vecka

Totalvolym 20-40 m3 800 gram/ vecka.

Spolränna

Tvättas bara några fordon i veckan 50-100 gram i veckan i spolrännan 50-100 gram/ vecka

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.