Slamlaguner

Vad kan OxyG Drain göra i Slamlaguner?

Genom att använda den naturliga metoden bioremediation och i detta fall tillsätta utvalda bakterier göra om slammet till koldioxid och vatten som är en aerob naturlag .

Primärt minskar OxyG Drain slamvolymerna och förbättrar slamavvattningen i slamlagunerna men även luktproblem skall försvinna eller kraftigt reduceras.  

Bioremediation kan vara en användbar metod för att behandla och förbättra förhållandena i slamlaguner genom att utnyttja mikroorganismers naturliga förmåga att bryta ned organiska föreningar och andra föroreningar. Här är några sätt på vilka bioremediation kan bidra till att lindra problem i slamlaguner:

 1. Biologisk nedbrytning av organiskt material:
  • Bioremediation kan hjälpa till att bryta ned organiskt material i avloppsslammet genom att utnyttja mikroorganismers förmåga att metabolisera organiska föreningar. Detta kan minska slammet och göra det mer hanterbart.
 2. Minskning av luktproblemen:
  • Obehagliga lukter i samband med avloppsslam kan ofta spåras till nedbrytningen av organiska ämnen. Genom att främja biologisk nedbrytning kan bioremediation bidra till att minska luktproblemen.
 3. Brytning av kväveföreningar:
  • Bioremediation kan hjälpa till att bryta ned kväveföreningar i avloppsslammet, vilket är viktigt för att förhindra övergödning vid användning av slam som gödsel.
 4. Mineralisering av fosfor:
  • Mikroorganismer kan bidra till mineraliseringen av fosfor i avloppsslammet, vilket kan förbättra dess kvalitet som gödselmedel och minska risken för övergödning vid jordbruksanvändning.
 5. Hantering av fetter och oljor:
  • Bioremediation kan användas för att behandla fetter och oljor som finns i avloppsslammet. Mikroorganismer kan bryta ned dessa föreningar och minska deras innehåll.
 6. Reduktion av slamvolym:
  • Genom att främja biologisk nedbrytning kan bioremediation bidra till att minska slamvolymen över tid, vilket kan öka lagunens kapacitet och förlänga dess livslängd.
 7. Förbättring av slamavvattning:
  • Bioremediation kan förbättra slamavvattningen genom att minska mängden organiskt material och förbättra dess konsistens, vilket underlättar avvattningsprocessen.
 8. Minskning av nitrifikationshämning:
  • I vissa fall kan bioremediation hjälpa till att minska nitrifikationshämning, vilket kan vara en fördel vid användning av avloppsslam som gödsel.

Det är viktigt att notera att effektiviteten av bioremediation kan variera beroende av specifika förhållanden, inklusive sammansättningen av avloppsslammet, miljöfaktorer och genomförandet av bioremediationsmetoder. 


Vanliga problem runt slamlaguner:

Slamlaguner används för att lagra och behandla avloppsslam, men de kan stöta på olika problem som påverkar deras funktion och miljöpåverkan. Här är några vanliga problem med slamlaguner:

 1. Luktproblem:
  • Avloppsslam avger ofta obehaglig lukt. Om slamlagunen inte är tillräckligt täckt eller om det finns brister i täckningen, kan luktproblemen bli märkbara och störa omgivningen.
 2. Överbelastning:
  • En vanlig utmaning är att slamlaguner kan bli överbelastade, särskilt om de får mer slam än de är dimensionerade för att hantera. Detta kan leda till ökad risk för läckage, försämrad behandling och potentiell miljöpåverkan.
 3. Slamavvattning och förtjockning:
  • Slamlaguner behöver ibland system för att avvattna eller förtjocka slammet för att minska dess vattenhalt. Om detta inte hanteras ordentligt kan det leda till problem med lagringskapacitet och kvalitet på det avvattnade slammet.
 4. Läckage och grundvattenkontaminering:
  • Om lagunen inte är tät eller om det finns skador på dess struktur kan det uppstå läckage av slam och föroreningar, vilket kan kontaminera grundvattnet i närheten.
 5. Ackumulering av sediment och avlagringar:
  • Med tiden kan sediment och avlagringar ackumuleras i slamlagunen, vilket kan minska dess lagringskapacitet och påverka behandlingseffektiviteten. Periodisk rengöring och underhåll är därför viktiga.
 6. Uppvärmning och odörutsläpp:
  • Under varma väderförhållanden kan slamlaguner uppvärmas, vilket kan öka odörutsläppen. Detta kan vara ett problem om det finns bostäder eller känsliga områden i närheten.
 7. Svårigheter med slamhantering och bortskaffande:
  • Hanteringen och bortskaffandet av avloppsslam kan vara en utmaning. Om det inte görs på ett hållbart sätt kan det leda till miljöproblem, såsom förorening av mark eller vattendrag.
 8. Regleringskrav och efterlevnad:
  • Slamlaguner måste uppfylla regleringskrav och miljöstandarder. Om de inte överensstämmer med dessa krav kan det leda till påföljder och påverka den övergripande effektiviteten och ryktet för anläggningen.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.