Frågor och Svar 

Slamtömningsintervall: Det är en lokal kommunal lag som bestäms av era lokala politiker i kommunfullmäktige. Slamtömningsintervall finnas i kommunens lokala renhållningslagar. Det är därför som slamtömning skiljer sig mellan kommuner. Vill ni få förändring på slamtömningsintervallerna i er kommun så måste ni påverka era lokala politiker.

Länk till Havs och vattenmyndingheten vägledning små avlopp.

Länk till VA I Tiden  

VA I tiden Bedömning av enskilt avlopp. Vägledning för Miljö- och hälsoskyddsnämnder – sett ur ett användarperspektiv

Hus, villa, Permanentbostad: Dosering sker månadsvis

Fritidshus: Dosering av ett fritidshus avloppssytem görs bara när huset används. Utnyttjas inte huset behövs ingen reglebunden dosering.

OxyG's bakterier är KRAV- certifierade och får användas i Ekologisk odlig som tillsatsmedel i gödslebrunnar. Innehåller icke patogen bakterierkultur.

Titta gärna på videon med Professor Mikael Pell SLU som förklarar hur en normal avloppslösning fungare.

-Vad gör OxyG Drain i en slamavskiljare??

Svar: OxyGs produkter hjälper den naturliga processen genom att tillföra extra syre tillsammans med speciellt utvalda bakterier som är bra på att bryta ner organiskt matrial så att en aerobprocess kan fungera i tankar där syrebrist är ett problem. En Aerob process är luktfri

I en aerob nedbrytningsprocess betyder att organiskakolkejorna blir tillslut blir koldioxid och vatten. (Naturlag)

-Varför är syre viktigt i avloppstankar?

Svar: Vi får slam i trekammarbrunnar/ slamavskiljare för att det inte finns tillräckligt med syre genom det vatten vi spolar ner för att bryta ner fett, fekalier och hushållskemikaler i en aerob process. Genom att tillsätta kemiskt syre så får vi till en process där syre inte är den begränsande faktorn.

- Finns det risk att fekalier följer med ut i infiltrationen?

Svar: Nej. Bakterierna renar vattnet och gör avloppsvattnet in till infiltration mycket renare.

-Räcker det med Oxyg Drain i en trekammarbrunn utan infiltration.

Svar: Nej. Avloppsvattnet blir inte tillräckligt rent,  En infiltration eller markbädd behövs och är motorn i reningen av vattnet. se Professor Mikael Pell förklara.

- Vad händer om man slutar dosera OxyG Drain

Svar: Om inte extra syre tillförs kommer processen att avstanna och du kommer att återgå till en annan bakterierkultur av något slag och slamtömning kommer att behövas efter ett tag.

-Hur påverkar OxyG Drain efterföljande infiltration?

Svar: OxyG's bakterier följer med ut i infiltrationen och hjälper infiltrationsrören att hålla sig rena. Skulle en infiltrationsbädd fungera dåligt på grund av att fett eller fekalier har satt igen infiltrationsrören så kan man få igång en bädd på ca 1-2 månader med att avloppsvattnet kan rinna ut i infiltrationsbädden. 

- Det kommer lukt från avluftningsrören i infiltrationen.

Svar: Genom att dosera OxyG Drain i trekammarbrunnen, så kommer lukten i infiltrationen att försvinna efter ca 1-2 veckor

- Lukt från minireningsverk

Svar: Dosera OxyG Drain i avloppsystemet, lukten försvinner inom en vecka.

- Toalettpapret försvinner inte

Svar: Vår utvalda bakterier bryter ner toaletpapper, med det finns toaletpapper och hushållspaper som är bestrukna med en tunn plastfilm, dessa går inte att bryta ner. Torksarvetter, topps är också ett exempel på sådant som är kan innehålla plastfilm  

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Funktionsbeskrivning av OxyG Drain i avlopp

Funktionsbeskrivning av OxyG Drain

Presentation och bakgrund

OxyG Drain är en produkt avsedd att tillsättas små avlopp med avsikten att öka nedbrytningshastigheten av avloppets organiska material. Produkten är ett biologiskt tillsatsmedel med en bakteriekultur av jordbakterier av olika Bacillus- arter enligt bifogat produktblad samt ett kemiskt oxidationsmedel, natriumperkarbonat.

 Långsam nedbrytning av det organiska materialet i ett avloppsystem medför att slamavskiljaren fylls och dess uppgift att skilja fast material från vattnet försämras eller förhindras. Därmed kommer de fasta partiklarna att följa med avloppsvattnet ut ur slamavskiljaren och försämra funktionen i efterföljande reningssteg som infiltration, markbädd eller minireningsverk. För att förebygga problem i efterföljande behandlingssteg så tömmer man ofta slamavskiljaren varje år med en tankbil. Detta är inte bara kostsamt utan det är även ett stort slöseri med resurser i form av fossila drivmedel. Vanligen töms innehållet från tankbilen i kommunala reningsverk och slammet därifrån läggs vanligen på deponi pga farliga kemikalier och giftiga tungmetaller.

Det finns olika sätt att undvika frekventa tömningar av slamavskiljare. Ett alternativ är att installera en större slamavskiljare, vilket främst är aktuellt när en ny avloppsanläggning byggs. Ett annat alternativ är att öka nedbrytningshastigheten av det organiska materialet genom att skapa en lämplig miljö för nedbrytande mikroorganismer.

 

Funktionen med OxyG

Avsikten med OxyG är att styra den biologiska processen genom tillsats av utvalda bakterier från naturen för att förbättra den biologiska vattenreningsprocessen så att den blir effektivare och snabbare. OxyG använder bacillusbakterier som är vetenskapligt kända för att vara goda nedbrytare av organiska kolkedjor, vilket de gör i naturen.

Bakterierna bryter ner organiskt material och renar därvid avloppsvattnet från organiskt material och kväveföreningar, som delvis omvandlas till gaser som lämnar vattnet. Bakterierna behöver energi som de tar från det organiska materialet samt kväve och fosfor som de också tar frånavloppsvattnet. Denna process är bakteriernas naturliga sätt att arbeta och gör att de kankan rena vatten.

En slamavskiljare behöver bakterier men också syre för att fungera. Bad-, disk- och toalettaktiviteter tillför avloppsystemet syre men inte tillräckligt för att motverka syreförbrukningen vid bakteriernas nedbrytning av organiskt material.  OxyG tillför därför avloppsystemet syre i form av natriumperkarbonat förutom Bacillusbakterier. Syret gör att en aerob process erhålls så att syre inte blir den begränsande faktorn i den nödvändiga aeroba processen. Vid brist på syre erhålls en anaerob process och man får slam som bildar svavelväte och ammoniak enligt givna naturlagar.

Ett avloppsystem med lämplig bakterieaktivitet behöver inte tömmas med slambil varje år utan preliminära erfarenheter visar att ett tömningsintervall på 5-7 år är tillräckligt.

OxyG'S produkt är att betrakta som ett biologiskt tillsatsmedel, förenklat jordbakterier av olika arter Bacillus. Bakterierna är till för att återskapa den naturliga balansen i avloppsystemet om det har blivit en obalans på grund av en eller annan orsak. Genom att bakterierna effektivt och snabbt kan bryta ner de tunga organiska partiklar vilket resulterar i kraftigt minskat slam på toppen (slamkakan) och inget bottenslam i slamavskiljaren. Att syresätta vatten sker i huvudsak på tre olika sätt: tryckluft, vattenfall eller natriumperkarbonat. OxyG har valt natriumperkarbonat för att det är effektivt och ett enkelt sätt att syresätta vatten. Det har ingen betydelse för oss om avloppsystemet har en, två eller tre kammare eftersom processen sker i första kammaren. Den aeroba nerbrytningsprocessen gör att både avloppslukt och slam försvinner. 

Den aeroba processen gör att det inte bildas svavelväte eller ammoniak, så avloppsystemet håller längre eftersom det inte vittrar sönder.

Slutsats

Denna aeroba process i ett avloppsystem gör att BOD, COD, P och N minskas i avloppsvattnet genom att bakterier bryter ner och renar avloppsvattnet. Det ger ett renare avloppsvatten in i infiltrationsbädden och infiltrationen fungerar bättre.  Beräkningar av massbalans anger att för varje 100 kolatomer försvinner 5-6 kväveatomer, främst till luften, och 1 fosfor, som fastläggs till järn, mangan och aluminium i infiltration/markbädd eller omkringliggande jord, där det även tas upp av växter. Detta medför att läckage av fosfor till ytvatten som ligger 100 meter bort är minimalt.

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)