Frågor och Svar

Länk till Havs och vattenmyndingheten vägledning små avlopp.

OxyG's bakterier är KRAV- certifierade och får användas i Ekologisk odlig som tillsatsmedel i gödslebrunnar.

 

Titta gärna på videon med Professor Mikael Pell SLU som förklarar hur en normal avloppslösning fungare.

 

Fråga 1 Vad gör OxyG Drain i trekammarbrunnar??

Svar: OxyGs produkter hjälper den naturliga processen genom att tillföra extra syre tillsammans med speciellt utvalda bakterier som är bra på att bryta ner organiskt matrial så kan en aerobprocess kan fungera i tankar där syrebrist är ett problem. En Aerob process är luktfri

I en aerob nedbrytningsprocess betyder att organiskakolkejorna blir tillslut blir koldioxid och vatten. (Naturlag)

Fråga 2 Varför är syre viktigt i avloppstankar?

Svar: Vi får slam i trekammarbrunnar för att det inte finns tillräckligt med syre genom det vatten vi spolar ner för att bryta ner fett, fekalier och hushållskemikaler i en aerob process. Genom att tillsätta kemiskt syre så får vi till en process där syre inte är den begränsande faktorn.

Fråga 3 Finns det risk att fekalier följer med ut i infiltrationen?

Svar: Nej. Bakterierna renar vattnet och gör avloppsvattnet in till infiltration mycket renare.

Fråga 4 Räcker det med Oxyg Drain i en trekammarbrunn utan infiltration.

Svar:  Nej. Avloppsvattnet blir inte tillräckligt rent,  En infiltration eller markbädd behövs och är motorn i reningen av vattnet. se Professor Mikael Pell förklara.

Fråga 5 Vad händer om man slutar dosera OxyG Drain

Svar: Om inte extra syre tillförs kommer processen att avstanna och du kommer att återgå till en annan bakterierkultur av något slag och slamtömning kommer att behövas efter ett tag.

Fråga 6 Hur påverkar OxyG Drain efterföljande infiltration?

Svar: OxyG's bakterier följer med ut i infiltrationen och hjälper infiltrationsrören att hålla sig rena. Skulle en infiltrationsbädd fungera dåligt på grund av att fett eller fekalier har satt igen infiltrationsrören så kan man få igång en bädd på ca 1-2 månader med att avloppsvattnet kan rinna ut i infiltrationsbädden. 

Fråga 7: Det kommer lukt från avluftningsrören i infiltrationen.

Svar: Genom att dosera OxyG Drain i trekammarbrunnen, så kommer lukten i infiltrationen att försvinna efter ca 1-2 veckor

Fråga 8: Lukt från minireningsverk

Svar: Dosera OxyG Drain i avloppsystemet, lukten försvinner inom en vecka.

OxyG'S Drain BIOprocess är att tillsätta goda Bacillus bakterier som är kända för sina egenskaper att rena avloppsvatten och tillsammans med kemiskt syre (Natriumperkarbonat) tillsätta detta i enskilda avloppet. Syretillförsle kan också ske med tryckluft eller dykligt. Det har ingen betydelse för oss om det är en,två eller trekammarlösning. Hela processen sker i förstakammaren. Naturlagen som man får lära sig i  grundskolan är att en aerob (syre) process, bakterier+ syre ger CO2+H2O och den grundlagen gäller än idag.

 

I en slamavkiljare är OxyG's primära uppgift börja vattenreningen genom att äta upp de slamet på botten av brunnen och forsätta att bryta ner slamkakan. Bakteriernas uppgift är också att byta ner de partiklar som kan flyta ut i infiltration och sätta igen den. Man kan säga att med OxyG's bakterier är vattnet mer/bättre för-renat än i tradiotnella avloppsvatten när det går vidare in i bädden. En infiltration/markbädd är motorn i reningen av avloppvattnet.

 

Vid normala förhållande säger vi att att 5-7 år mellan tömningarna inte skall vara ett problem.

Denna aeroba process gör att BOD,COD,P, N minskas i avloppsvattnet. Du får ett mycket renare avloppvatten in i infiltrationsbedden. OxyG Drain gör att du får en ett renare vatten ut i infiltrationen som gör att din infiltration underhålls och fungerar bättre.

Den aeroba processen i trekammarbrunnen gör att om avloppslukt är ett problem så försvinner lukten i en trekammarbrunn på ett par dagar, i en infiltration behövs ungefär sju dagar, det blir inget svavelväte eller ammoiak. 

Att det inte bildas svavelväte elle ammoniak gör att avloppsystemet håller längre, det vill säga att det inte vittrar inte sönder.